Algemene voorwaarden

LICENTIEOVEREENKOMST APPLICATION AS A SERVICE 

DE LICENTIE OVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN DE LICENTIEHOUDER EN EUROCOM WAARBIJ AAN DE LICENTIEHOUDER HET RECHT VERLEEND WORDT OM DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN. DE LICENTIEHOUDER IS ELKE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE ONZE APPLICATIE OP EEN WETTELIJKE MANIER BEZIT. DEZE OVEREENKOMST ZAL IN WERKING TREDEN VANAF HET OGENBLIK DAT DE LICENTIEHOUDER IN HET BEZIT IS VAN ONZE APPLICATIE. GELIEVE DEZE VOORWAARDEN EN BIJHORENDE INFORMATIE ZORGVULDIG TE LEZEN VOOR DE VERWERVING VAN ONZE APPLICATIE. DEZE DOCUMENTEN STIPULEREN DE VOORWAARDEN DIE UW RECHTEN BEPALEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE. INDIEN DE LICENTIEHOUDER NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, IS DE LICENTIEHOUDER NIET GERECHTIGD OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE APPLICATIE EN IS ERTOE GEHOUDEN OM DEZE TE VERWIJDEREN. 

DE APPLICATIE BEVAT OPEN SOURCE SOFTWARE. DE LICENTIEHOUDER BEGRIJPT EN ACCEPTEERT DAT OPEN SOURCE APPLICATIE ONDER DE VOORWAARDEN ZAL VALLEN ZOALS DEZE TER BESCHIKKING GESTELD WORDEN. DE OPEN SOURCE APPLICATIE WORDT TER BESCHIKKING GESTELD “AS IS” EN ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. EUROCOM  ZIET AF VAN ELKE ANDERE GARANTIE.

INDIEN U VERDERE VRAGEN OF OPMERKINGEN HEEFT OVER ONZE VOORWAARDEN, GELIEVE ONS TE CONTACTEREN VIA info@eurocomsoftware.com 

 

 • ALGEMEEN

 

 1. In deze Overeenkomst worden volgende begrippen als volgt verstaan:
  “Applicatie”: De software Applicatie “TJEK” van Eurocom Software die beschikbaar wordt gesteld voor de Licentiehouder naar aanleiding van deze Overeenkomst.
  Eurocom Software”: Een rechtspersoon naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Slabbaardstraat-Noord 64-66, 8870 Izegem en ondernemingsnummer BTW-BE 0826.778.906. (Hierna: Eurocom)
  “Licentiehouder”: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die de Software Applicatie aanschaft of wenst aan te schaffen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst (hierna ‘jij’ of ‘jouw’).
  “Eindgebruiker”: Iedere persoon die de Software gebruikt in overeenstemming met de rechten verleend aan de Licentiehouder. In het geval van een rechtspersoon, verwijst “Eindgebruiker” naar de persoon die de Software gebruikt namens de rechtspersoon (hierna ook ‘jij’ of ‘jouw’, die daardoor kan verwezen worden naar “Licentiehouder” of “Eindgebruiker”, zoals de context dit bepaalt).
 1. EUROCOM behoudt het recht de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen of up te daten, dit volledig naar eigen goeddunken. Iedere herziening zal in werking treden na de publicatie van de nieuwe voorwaarden op de website. De Eindgebruiker verstaat en accepteert dat een ononderbroken gebruik van de Applicatie na deze publicatie van de wijzigingen gezien wordt als een acceptatie van deze wijzigingen. Het behoort tot uw verantwoordelijkheid om de Overeenkomst op regelmatige basis te controleren op veranderingen. 
 2. Deze overeenkomst beheerst de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het bezit en het gebruik van de Applicatie. Deze Overeenkomst vervangt dan ook elke voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de hierin besproken bepalingen. Elke toevoeging of afwijking van deze Overeenkomst is enkel geldig indien hierover een wederkerige overeenkomst is bereikt en indien dit schriftelijk is vastgelegd. 
 3. Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Overeenkomst in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. Iedere ongeldige bepaling zal vervangen worden door een bepaling die nauw aansluit bij de intenties van de partijen zoals bepaald in de initiële bepaling, binnen het wettelijk kader. EUROCOM behoudt het recht om als eerste partij de ongeldige bepaling eenzijdig te vervangen. 

 

 • Licentie en diensten  

 

 1. TJEK is een modern registratiesysteem voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en onthaalouders. Ook zorgt TJEK ervoor dat alle registraties correct, efficiënt en digitaal worden bijgehouden. Hiervoor maakt TJEK gebruik van een persoonlijke badge gekoppeld aan de gegevens van het kind. Deze badge wordt gescand bij het binnenkomen en verlaten van de opvang. Dit creëert meer ruimte voor een persoonlijk contact en een vlotter onthaal. EUROCOM kan bijkomende voorwaarden en instructies over het gebruik van bepaalde functionaliteiten opleggen. 
 2. Deze Overeenkomst bepaalt het recht van de Licentiehouder om de Applicatie te gebruiken, de gekozen functionaliteiten uit te oefenen en gebruik te maken van onze bijhorende diensten. De Licentiehouder mag de Eindgebruiker het recht op gebruik verlenen binnen de interne bedrijfsomgeving. Dit op verantwoordelijkheid van de Licentiehouder. De rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst zijn hierbij ook van toepassing op de Eindgebruiker. De Licentiehouder is verantwoordelijk voor de acties, gedragingen en andere transacties gerelateerd aan de Applicatie door zijn werknemers, managers of iedere andere persoon die de Licentiehouder (al dan niet intentioneel) toegang verleende tot de Applicatie. EUROCOM kan de Eindgebruiker verbieden om gebruik te maken van de Applicatie in geval van een dringende of ernstige grond. 

 

 • Gebruiksrecht

 

 1. In ruil voor de betaling van de licentievergoeding en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent EUROCOM de Licentiehouder en de Eindgebruikers (“Licentiehouders”) een wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Applicatie, inclusief iedere bijhorende documentatie voor uw eigen gebruik (“Licentie”). Ieder ander gebruik dat niet expliciet verleend werd aan de Licentiehouder door deze Overeenkomst is niet toegestaan zonder schriftelijk akkoord van EUROCOM. (Vergoedingssysteem eventueel in bijlage)
 2. De Licentiehouder onthoudt zich ervan om de broncode van de Applicatie te onderzoeken, af te leiden of te ontleden tenzij dit gebeurt binnen het toepasselijk wettelijk kader. De Licentiehouder heeft niet het recht om de Applicatie of documentatie te bewerken, wijzigen of afgeleide werken te creëren. Verder is de Licentiehouder niet gerechtigd om (delen van) de Applicatie of andere rechten te verkopen, verdelen, in (sub-)licentie te geven, verhuren, leasen or uitlenen of in een andere vorm over te dragen zonder de schriftelijke toestemming van EUROCOM. 
 3. EUROCOM streeft een ononderbroken toegankelijkheid van de Applicatie na. EUROCOM past alle technische, niet-technische en organisatorische maatregelen toe die noodzakelijk en redelijk zijn om deze ononderbroken toegankelijkheid te verlenen. Onderbrekingen en gebreken worden steeds binnen een korte termijn hersteld indien dit redelijk mogelijk is. De Licentiehouder kan steeds vertrouwen op de ondersteuning van EUROCOM indien er vragen of opmerkingen zijn over de toegankelijkheid van de Applicatie. 
 4. EUROCOM past alle technische, niet-technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk en redelijk zijn om de goede werking en veilige omgeving van de Applicatie te garanderen. Zowel preventieve als curatieve maatregelen zijn voorzien. EUROCOM zal de Licentiehouder onmiddellijk informeren over ieder potentieel risico en vereiste actie, in de mate dat dit mogelijk en noodzakelijk is. Omdat onze online services afhangen van verschillende externe factoren, zoals het internet en derde partijen, is het niet mogelijk voor EUROCOM om absolute garantie te verlenen over de goede werking en veiligheid. De bovenstaande verbintenissen moeten verstaan worden als een middelenverbintenis. De Licentiehouder verstaat en accepteert dat onze Applicatie nooit volledig zonder fouten kan zijn en dat niet alle gebreken te allen tijde kunnen hersteld worden. 
 5. Indien de Licentiehouder in strijd met de voorwaarden, het toepasselijk recht, de rechten van derde partijen of algemeen aanvaard Internetgedrag handelt, dan behoudt EUROCOM het recht om alle redelijke en geschikte maatregelen te nemen. EUROCOM beslist eenzijdig of er al dan niet maatregelen worden genomen en bepaalt de draagwijdte hiervan. 

 

 • Data hosting en monitoring

 

 1. EUROCOM stelt aan de Licentiehouder de noodzakelijke virtuele plaats ter beschikking voor het bewaren van data, informatie en andere documenten (“content”). De Eindgebruiker kan op EUROCOM vertrouwen dat alle redelijke stappen ondernomen zijn om toegevoegde content te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, wijzigingen, onrechtmatige openbaarmaking of toegang. EUROCOM zorgt ook regelmatig voor een back-up van bewaarde content op onze Applicatie. Onder een regelmatige back-up wordt verstaan: minstens één (1) back-up per dag. EUROCOM staat vrij om de frequentie van deze back-up te bepalen. 
 2. EUROCOM kan vereisen van de Licentiehouder om een derde partij in te schakelen om het efficiënt gebruik van de Applicatie te optimaliseren. EUROCOM is slechts een tussenpersoon en kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden voor het goede functioneren van de (software)producten, diensten en andere handelingen van deze aanbevolen derde partij.
 3. EUROCOM voert een actief toezicht op het gebruik van de Applicatie, met tot doel de controle van de gebruikers te behouden, de werking te analyseren en de efficiëntie van de software te verbeteren. 

 

 • Onderhoud en updates 

 

 1. EUROCOM streeft ernaar om een service aan te bieden met een hoge kwaliteit door regelmatig onderhoudsactiviteiten door te voeren of door updates te voorzien van de Applicatie. Dit zal gebeuren binnen een tijdspanne met een algemeen gereduceerde activiteit, tenzij de omstandigheden dit anders rechtvaardigen. Deze tijdspanne kan nooit ingeroepen worden voor de berekening van gebrekkige toegang en werking. 
 2. Onderhoudsactiviteiten, aanpassingen en verbeteringen van de Applicatie kunnen een tijdelijke impact hebben op de toegang en goede werking van de Applicatie. EUROCOM zal de Licentiehouder vierentwintig (24) uren op voorhand informeren over deze activiteiten, dit in de mate dat dit mogelijk en nuttig is. De tijdspanne waarvoor deze onderhoudsactiviteiten nodig is, kan nooit ingeroepen worden voor de berekening van gebrekkige toegang en werking.

 

 • Ondersteuning

 

 1. EUROCOM verleent ondersteuning aan de Licentiehouder bij storingen of andere incidenten met betrekking tot  de Applicatie. Een storing omvat elke situatie die de goede werking en beschikbaarheid van de Applicatie verhindert. Een incident is een tijdelijke storing die op het moment van melding niet langer bestaat. We onderscheiden twee soorten storingen:
 • Een storing veroorzaakt door een gebrek aan technische of software kennis. 
 • Een storing veroorzaakt door een technisch of software defect. 
 1. EUROCOM verwacht van de Licentiehouder om elke storing en incident te melden zonder onnodige vertraging via e-mail: info@eurocomsoftware.com. EUROCOM zal enkel de gemelde storingen verbeteren. De Licentiehouder moet een duidelijke omschrijving geven van de storing en de omstandigheden waarin deze storing zich voordoet. Er wordt hierbij een print-screen aangeraden.
 2. De ondersteuning wordt voorzien door de werknemers van EUROCOM of een aangeduide derde partij. Ondersteuning wordt enkel tijdens de kantooruren verleend: van maandag tot vrijdag tussen 09u00 en 17u00. Ondersteuning zal niet verleend worden op publieke of vooraf aangekondigde verlofperiodes. 
 3. Onze ondersteuning wordt verleend binnen een redelijke tijdspanne na de melding van de storing. Dit zal niet later dan achtenveertig (48) uren na de aanvaarding van onze helpdesk gebeuren. 
 4. Ondersteuning wordt enkel vanop afstand verleend door middel van communicatie via de telefoon, e-mail of ‘remote assistance’. De Eindgebruiker zal steeds de noodzakelijke en redelijke medewerking verlenen om tot een snelle oplossing te komen. Dit omvat de overdracht van alle noodzakelijke informatie, zoals paswoorden en de activatie van ‘remote assistance’. Plaatselijke tussenkomsten behoren tot de verleende ondersteuning, doch enkel op afspraak en een meerkost in onderlinge overeenstemming.
 5. Een onmiddellijke en permanente oplossing voor een storing is niet altijd mogelijk. De Licentiehouder verstaat en accepteert dat een oplossing niet altijd equivalent is aan een herstel van de originele toestand. Een tekort geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. 

 

 • VERPLICHTINGEN EINDGEBRUIKER 

 

 • Registratie

 

 

 1. Iedere Eindgebruiker moet zijn gebruikersaccount registreren om toegang te hebben tot de Applicatie. De Eindgebruiker moet hierbij correcte, actuele en complete informatie verschaffen. Deze informatieplicht geldt zowel bij de creatie van een account als bij toekomstig gebruik. De Eindgebruiker is als enige verantwoordelijk om gedateerde informatie te corrigeren of verwijderen. 
 2. Ieder gebruikersaccount is strikt persoonlijk en daardoor uniek. Een gebruikersaccount kan niet overgedragen worden op een derde partij zonder de expliciete schriftelijke toestemming van EUROCOM. Hierdoor moet de Eindgebruiker de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersaccount en login gegevens garanderen. De Eindgebruiker  is in elk geval exclusief verantwoordelijk voor alle acties uitgevoerd vanop zijn gebruikersaccount. Ieder(e) (vermoeden van) vertrouwelijkheidsinbreuk moet gemeld worden aan EUROCOM zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden. 
 3. EUROCOM voert geen actieve en voorafgaande controle uit op de gecreëerde gebruikersaccounts. EUROCOM heeft echter het recht om gepaste maatregelen te nemen indien dit vereist is. Zie Artikel 5 “Duur en einde” voor meer informatie over de mogelijke gevolgen. 
 4. Iedere Eindgebruiker accepteert de voorwaarden van onze Applicatie door registratie, zoals gecommuniceerd door EUROCOM. De Licentiehouder is verplicht om de Eindgebruiker te informeren over alle relevante bepalingen binnen de licentieovereenkomst tussen EUROCOM en Licentiehouders, dit inclusief zijn draagwijdte en vereiste naleving. EUROCOM kan zowel tegen de Licentiehouder als tegen de Eindgebruiker acties ondernemen wegens een gebrek aan naleving. 

 

 • Vereisten met betrekking tot de Applicatie, hardware en kennis 

 

 1. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het gebruiksrecht van de Applicatie uit te kunnen oefenen.  De Applicatie is enkel volledig functioneel en effectief indien de Eindgebruiker de vereiste en vooraf aangegeven hardware, (browser) Applicatie en telecommunicatieve voorzieningen ter beschikking heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om te verzekeren dat er verbinding is tussen de Applicatie en de systeemvereisten zoals duidelijk gecommuniceerd door EUROCOM. De Eindgebruiker blijft verantwoordelijk om een gepaste bescherming te voorzien voor zijn hardware, (browser) Applicatie en telecommunicatieve voorzieningen tegen virussen, computercriminaliteit en onwettelijk gebruik door derde partijen. EUROCOM draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid.
 2. De Eindgebruiker is verantwoordelijk om elke informatie over de werking van onze Applicatie te raadplegen voorafgaand aan zijn gebruik. EUROCOM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek aan toegang door ongepast gedrag van de Eindgebruiker. 

 

 • Beperkingen aan het gebruik van de Applicatie 

 

 1. De Eindgebruiker is enkel gerechtigd om de Applicatie te gebruiken voor de initiële doeleinden, zoals beschreven door EUROCOM in de bijgevoegde documentatie. De Eindgebruiker heeft geen recht om de Applicatie voor andere doeleinden te gebruiken dan deze omschreven in deze Overeenkomst en de bijgevoegde documentatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Licentiehouder om te waarborgen dat de Applicatie geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 2. De Eindgebruiker is niet gerechtigd om de Applicatie te gebruiken voor acties of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke voorzieningen, moraliteit of openbare orde, de rechten van derde partijen en de bepalingen van deze Overeenkomst. 
 3. EUROCOM  behoudt het recht om alle redelijke en geschikte maatregelen te nemen indien de Eindgebruiker deze Voorwaarden, eender welke aangegane verplichting, de toepasbare wetgeving, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internet gedragscode schendt. EUROCOM behoudt een brede marge aan keuzes met betrekking tot het nemen van strafrechtelijke en corrigerende maatregelen alsook het toepassingsgebied van deze maatregel, zoals een tijdelijke of blijvende beperking van toegang tot bepaalde functionaliteiten. Maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of voorafgaande melding.

 

 • LICENTIEVERGOEDING EN BETALING

 

 • De Licentievergoeding 

 

 

 1. De Licentievergoeding voor de Applicatie, welke de Licentiehouders aankopen in de vorm van deze Overeenkomst zal geïdentificeerd worden in de aankoopovereenkomst. Aanvullende diensten worden aangeboden op verzoek van de Licentiehouder. Alle kosten zijn exclusief BTW en/of andere kosten en lasten. Alle kosten zijn uitgedrukt in EURO en worden ook betaald in EURO.
 2. EUROCOM mag op elk moment de toepasbare kosten en tarieven aanpassen. De Licentiehouder zal op de hoogte gebracht worden van elke prijsverandering binnen de 30 dagen voorafgaand aan de herziening.  De revisie is enkel mogelijk onder de vorm van een dienstenovereenkomst met een vaste periode van welke op zijn minst twaalf (12) maanden is verlopen sinds het begin of sinds de meest recente revisie. De Licentiehouder wordt geacht akkoord te gaan met de aanpassing tenzij de Licentiehouder de overeenkomst beëindigd door middel van een aangetekende brief ten laatste dertig (30) dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening gebaseerd op de consumptieprijsindex wordt niet aanzien als een prijsaanpassing binnen de betekenis van deze clausule.  
 3. De toepasbare kosten en tarieven zullen onderworpen worden aan een jaarlijkse automatische indexatie op basis van de Agoria index, overeenkomstig artikel 57 van de wet van 30 maart 1976. De berekening gebeurt overeenkomstig deze formule:

                                Pnew = Pold* {0.2 + [0.8*( Agoria newAgoria old)]}

Worden verstaan als:

 • Pnew= De nieuw aangepaste en toepasselijke prijzen en tarieven;
 • Pold = De prijzen of tarieven toepasselijk op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst;
 • Agorianew = De referentie loonkost op het moment van Pnew.
 • Agoriaold =  De referentie loonkost op het moment van of Pold.
 • Referentie loonkost: Zoals gepubliceerd door Agoria, sector Gent (categorie +10 werknemers)

 

 • De betaling

 

 1. Al onze facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer BE 13 0016 1449 1339, tenzij anders vermeld op de factuur. In geval van gebrekkige betaling op de vervaldatum, zal een intrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, in combinatie met een compensatie voor schade ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van € 250.  Deze compensaties zullen automatisch verschuldigd zijn en zonder de vereiste van een voorafgaand aangetekend schrijven. EUROCOM behoudt het recht om compensatie te eisen voor andere schade als gevolg van deze gebrekkige betaling. 
 1. Indien de Licentiehouder de facturen protesteert, dient dit te gebeuren door middel van een schriftelijke klacht binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de factuur. De geschreven klacht moet de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde beschrijving van de klacht vermelden. 
 2. Een gebrek aan betaling wordt beschouwd als een zware tekortkoming in de uitvoering van deze Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 5.2 van deze Overeenkomst. 

 

 • Duurtijd en beëindiging 

 

 1. Deze overeenkomst is van kracht vanaf datum van registratie door de Licentiehouder. De licentie goedgekeurd door deze Overeenkomst is geldig voor een tijdsperiode van drie jaar, startend vanaf het moment van activatie van de Applicatie. De Licentiehouder heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen na het verstrijken van elke maand. De Licentiehouder die de overeenkomst wenst te beëindigen moet EUROCOM expliciet op de hoogte brengen ten minste één (1) week voorafgaand aan het verstrijken Deze kennisgeving gebeurt door middel van een aangetekend schrijven of door middel van elektronische beëindiging op onze website. De Overeenkomst zal automatisch verlengd worden voor een periode van  een maand, op het einde van elke licentieperiode bij de afwezigheid van een geldige beëindiging door de Licentiehouder. 
 2. Elke partij mag op elk moment, tijdelijk of onmiddellijk, de uitvoering van deze Overeenkomst schorsen of beëindigen indien de andere partij een zware tekortkoming begaat ten aanzien van één of meerdere essentiële verplichtingen van deze Overeenkomst 
 3. EUROCOM heeft het recht om de Licentieovereenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen indien de Licentiehouder niet langer aan de vereisten van de Licentieovereenkomst voldoet voor een periode van twee maanden of meer te wijten aan een situatie van faillissement of schuldregeling. EUROCOM zal de in gebreke blijvende Licentiehouder op de hoogte brengen door middel van een aangetekend schrijven. Beide partijen zullen verplicht blijven om hun verplichting te vervullen tot ontvangst van de aangetekende brief. 
 4. De beëindiging van de overeenkomst impliceert dat de Eindgebruiker niet langer toegang heeft tot de Applicatie en zijn inhoud. De de-activering van een gebruikersaccount impliceert niet automatisch dat de gebruikersaccount en de relevante inhoud onmiddellijk en onherroepelijk verwijderd zijn. EUROCOM  verbindt zich ertoe om de inhoud niet te verwijderen gedurende minstens vijftien (15) kalenderdagen volgend op de de-activering door de Licentiehouder.
 5. EUROCOM heeft de vrijheid om onze Applicatie en alle bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden of te beperken. De Eindgebruiker van onze Applicatie zal bijkomende garanties hebben indien de omstandigheid dit vereisen. Het gebruik van dit recht vraagt geen voorafgaande waarschuwing naar de Eindgebruiker toe en geeft geen verhoging tot gevolg van eender welke eis tot schadevergoeding. 
 6. De Licentiehouder heeft geen recht op een terugbetaling voor het reeds betaalde bedrag voor de resterende termijn van de originele overeenkomst indien de Licentieovereenkomst een einde zou nemen voor de vervaldatum, voor welke reden dan ook. 

 

 • INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 1. EUROCOM en/of zijn licentiegevers en leveranciers behouden alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Applicatie en alle geassocieerde ontwikkelingen. Deze intellectuele eigendomsrechten verwijzen naar de copyrights, Applicatie en database protectierechten zoals gedefinieerd in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en de wet betreffende database bescherming van 31 Augustus 1998 ten aanzien van de Applicatie.
 2. Er is absoluut geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten in deze Overeenkomst. De Licentiehouder is zich op elk moment bewust van al deze intellectuele eigendomsrechten en moet zich onthouden van elke inbreuk die kan leiden tot zijn aansprakelijkheid. Het is de Licentiehouder niet toegestaan  om referenties die de intellectuele eigendomsrechten van EUROCOM aangeven te verwijderen, veranderen of verbergen. 

 

 • AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. EUROCOM is alleen aansprakelijk voor elke aan hem toerekenbare grove of herhaaldelijke lichte contractuele en/of niet-contractuele inbreuk, met elke verplichting van garantie inbegrepen, veroorzaakt in de nakoming van zijn verplichting onder deze Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade als oorzaak van de inbreuk. De aansprakelijkheid van EUROCOM kan nooit het totale bedrag van de Licentievergoeding te boven gaan dat eigenlijk gefactureerd is onder de Overeenkomst gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de inbreuk, en is in elk geval beperkt tot een absoluut maximum € 1000. 
 2. EUROCOM is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van, of die voortkomt uit:

 • Een tekortkoming te wijten aan nalatigheid, gebrek aan kennis, onrechtmatig gebruik of een tekortkoming van de Eindgebruiker om de instructies van EUROCOM te volgen;
 • Elke inbreuk van de verplichtingen van Licentiehouder of Eindgebruiker onder deze Licentie;
 • De aanwezigheid van virussen in het systeem of door het internet geleverde data of Applicatie. 
 1. EUROCOM  is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan; elke vorm van gevolgschade, zoals verloren winst, financieel of commercieel verlies, gestegen totale kosten, gestegen personeelskosten, schade te wijten aan het verlies van klanten en dergelijke schade. Deze lijst is niet limitatief. EUROCOM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de vernietiging en/of verlies van data en/of documenten. Bovenvermelde beperkingen zijn niet geldig in geval van fraude of opzettelijk wangedrag. 
 2. Elke schadevordering met betrekking tot aansprakelijkheid moet kenbaar gemaakt worden aan EUROCOM binnen twee (2) weken na het optreden van de schade. Een gebrek aan bekendmaking zal geen resultaat opleveren bij schadevordering.  
 3. Beide partijen moeten elkaar weerhouden van vorderingen van derde partijen die zich voordoen bij het uitvoeren van de Overeenkomst indien deze inbreuken niet toegeschreven kunnen worden aan de andere partij. Deze verbintenis omvat de verplichting om te informeren en te voorzien in alle noodzakelijke maatregelen om vorderingen te protesteren, maar ook het vergoeden van elke ontstane schade als gevolg van deze vordering. 
 4. De Eindgebruiker zal EUROCOM vergoeden en vrijwaren van alle kosten, uitgaven, verliezen en vorderingen tegen EUROCOM als resultaat van elke inbreuk van intellectuele eigendomsrechten van derde partijen voortvloeiend uit de Eindgebruikers’ onbevoegd gebruik van de Applicatie onder deze Overeenkomst. 

 

 • OVERMACHT

 

 1. EUROCOM  is niet verplicht om zijn verplichtingen te vervullen in geval van overmacht. Overmacht omvat elke situatie waarbij de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, verhinderd wordt als gevolg van een situatie die voorafgaand en onvoorzienbaar, of indien voorzienbaar, onoverkomelijk was. In dat geval, zullen alle verplichtingen van EUROCOM geheel of gedeeltelijk uitgesteld worden met de duur van de overmachtsituatie. EUROCOM is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overmacht. 
 2. Elke partij heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, indien de overmacht van permanente aard of meer dan negentig (90) dagen aanhoudt. 
 3. PRIVACY
 4. EUROCOM verzamelt persoonlijke informatie bij de uitvoering van deze Overeenkomst. De Licentiehouder verleent hierbij expliciet zijn toestemming om de persoonlijke informatie die verzameld is gedurende de aankoop en/of activatie van de Applicatie te verwerken. EUROCOM zal deze persoonlijke informatie alleen verwerken voor de voorziening van de Applicatie en bijkomende diensten. EUROCOM is gemachtigd om deze informatie intern te gebruiken, inclusief het verspreiden van eigen commerciële en niet-commerciële communicaties. Persoonlijke informatie wordt niet overgedragen aan derde partijen, behalve in het geval toegestaan door de wet of wanneer EUROCOM verplicht is door rechterlijk bevel. Elke daad van verwerken van persoonlijke informatie zal in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen gebeuren (Belgisch recht op de bescherming van privacy van 8 december 1992, hierna ‘Privacywet’ genoemd).
 5. De Licentiehouder komt in aanmerking als Data Controller overeenkomstig de Privacywet omdat hij (indirect) persoonlijke data verwerkt door middel van de Applicatie. De Licentiehouder bepaalt de data die hij wil verwerken via de Applicatie, en deze data mag inclusief data van derde partijen zijn. De Licentiehouder is, bijgevolg, verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het verwerken van deze data. EUROCOM is louter een dataverwerker ten aanzien van de verwerkingsprocessen zoals beschreven in deze clausule. 
 6. De Licentiehouder heeft het wettelijk recht om toegang te verkrijgen of correcties te maken aan persoonlijke informatie, in overeenstemming met de Privacywet. Bovendien heeft de Licentiehouder het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke informatie voor directe marketingdoeleinden. In beide gevallen moet de Licentiehouder dit recht uitoefenen via een geschreven, gedateerd en getekend schrijven gericht aan EUROCOM samen met een bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart). EUROCOM verbindt zich ertoe binnen de vijftien (15) dagen gevolg te geven aan uw verzoek.
 7. Diverse bepalingen  
 8. De Belgische wet is exclusief toepasbaar in deze Overeenkomst. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst en gerelateerde overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van EUROCOM gelegen is. 
 9. EUROCOM mag de rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst op elk moment overdragen aan een derde partij. Deze derde partij zal de enige en volledige verantwoordelijke zijn voor de verdere implementatie van deze Overeenkomst. Dit kan worden gedaan zonder de toestemming van de Licentiehouder en de Eindgebruikers, en zonder het geven van enige compensatie. 
 10. Indien de werking of de geldigheid van één van bovenvermelde voorwaarden in het gedrang komt, beïnvloedt dit de werking of de geldigheid van de overblijvende voorwaarden in deze overeenkomst niet. In dit geval,  heeft EUROCOM het recht om deze voorwaarde aan te passen tot een geldige. De titels die wij gebruiken in onze voorwaarde zijn altijd louter illustratief. Er kunnen hieruit geen rechten voortvloeien. 
 11. Jullie commentaar is onze zorg!

1. Het is duidelijk, onze Applicatie is opgesteld door en voor Licentiehouders. We zetten hoge standaarden voor onszelf en appreciëren daarom elke opmerking die kan helpen om onze Applicatie te verbeteren. We vragen u vriendelijk om alle commentaar, vragen en tips te versturen naar info@eurocomsoftware.com 

 

keyboard_arrow_up